Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY USŁUG Tropter.com

 

Niniejszy Regulamin Ogólny określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.Tropter.com (zwaną dalej „Platformą Tropter.com”). Platforma Tropter.com ma na celu ułatwienie pozyskania informacji o atrakcjach, w szczególności turystycznych w danym mieście oraz tworzenie takich informacji przez samych Użytkowników.

 

Przed przystąpieniem do korzystania z Platformy Tropter.com, Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem Ogólnym oraz Polityką Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu Ogólnego. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Platformy Tropter.com dostarczane są i świadczone przez Larimi sp. z o.o. (zwaną dalej „Usługodawcą”, „my”, „nas”, „nasz”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grottgera 15/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000599195 o numerze REGON: 363600871, NIP: 5213720608, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN, która jest właścicielem i administratorem Platformy Tropter.com.

 

Regulamin Ogólny i inne warunki usług udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem jakiejkolwiek umowy na Platformie Tropter.com, a także - na Twoje żądanie - w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Ogólnego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności dostępne są w dedykowanych zakładkach Platformy Tropter.com. Niektóre dostarczane przez Usługodawcę specjalne funkcjonalności, w szczególności dla Użytkowników korzystających z Platformy Tropter.com komercyjnie (sprzedających swoje usługi poprzez Platformy Tropter.com), objęte są warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu Ogólnego. W razie rozbieżności między niniejszym Regulaminem Ogólnym a warunkami dotyczącymi takiej funkcjonalności specjalnej, pierwszeństwo mają warunki jej dotyczące. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Ogólnego, nie możesz korzystać z Usług.

 

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie Ogólnym:

 

Czas realizacji

Czas, w którym atrakcja będąca przedmiotem Umowy sprzedaży może zostać zrealizowana lub odebrana przez Użytkownika; Czasy realizacji wskazywane są w Zamówieniu

 

Konto

Bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi, modyfikowalna część Platformy Tropter.com

 

Polityka Prywatności

Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://tropter.com/pl/polityka-prywatnosci, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Ogólnego i jego integralną część

 

Profil

Dedykowana danemu Użytkownikowi część Platformy Tropter.com, zawierająca publicznie dostępne dane o Tobie, z zastrzeżeniem danych oznaczonych przez Ciebie jako niepubliczne

 

Regulamin Ogólny

Niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy Tropter.com

 

Sprzedawca

Użytkownik, który prowadzi sprzedaż atrakcji i usług związanych z turystyką i rekreacją za pośrednictwem Platformy Tropter.com

 

Materiał

Wszelkiego rodzaju materiały zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników w ramach Platformy Tropter.com, w szczególności w postaci opinii, zdjęć, treści w ramach blogów, kolekcji, z wyłączeniem danych osobowych

 

Umowa

Porozumienie zawierane między Usługodawcą a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin Ogólny

 

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu Ogólnego pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy Tropter.com

 

Usługa/Usługi

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Platformy Tropter.com, służących w szczególności wyszukiwaniu atrakcji turystycznych oraz zamieszczaniu Materiałów

 

Zamówienie

Oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Platformy Tropter.com, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się wyłącznie w Czasie realizacji

 

 

1. PLATFORMA I APLIKACJA

 

W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy Tropter.com, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Platformy Tropter.com, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym najnowszej wersji Chrome (d) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.

 

Korzystanie z Platformy Tropter.com jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Ciebie z operatorami sieci telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy Tropter.com zobowiązujesz się do wykorzystywania Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu Ogólnego. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zobowiązujesz się, że za pomocą Usług oraz w ramach Platformy Tropter.com, nie będziesz: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników; (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników lub na niekorzyść osób trzecich albo Usługodawcy; (c) naruszać warunków Umowy lub przepisów obowiązującego prawa; (d) używać Usług do celów innych niż są one przeznaczone; (e) rozpowszechniać niezamówionej informacji handlowej lub promocyjnej, junk mail, spam’u ani innego rodzaju wiadomości, które mogą zwierać przekaz reklamowy lub w inny sposób niezwiązany z ideą Platformy Tropter.com.

 

Platforma Tropter.com może zwierać reklamy, za które Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie na zasadach komercyjnych.

 

UŻYTKOWNICY

 

Z naszych Usług nie mogą korzystać ani uzyskiwać do nich dostępu osoby poniżej 13 roku życia.

Jeżeli jesteś między 13 a 18 rokiem życia, możesz korzystać z Usług w zakresie w jakim możesz nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Cię prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Cię prawa wymagają zgody Twojego opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy o świadczenie Usług, Twój opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie z Usług.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG I KONTO

 

W ramach Usług, Użytkownik może m.in.: pisać komentarze, oceniać obiekty, dodawać zdjęcia i obiekty , pisać blogi oraz tworzyć kolekcje.

Z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Ciebie z którejkolwiek Usługi, między Tobą a Usługodawcą zawierana jest Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas określony korzystania przez Ciebie z Usługi lub podsiadania Aplikacji, z zastrzeżeniem prowadzenia Konta. Każda z Umów może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym.

Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia jej warunków z winy Użytkownika, co będzie oznaczało, iż nie będziesz mógł korzystać z Usług.

Aby korzystać ze wszystkich Usług, musisz posiadać aktywne Konto. Przeglądanie Platformy Tropter.com nie wymaga posiadania Konta. Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto, które jest niezbywalne i nieprzenaszalne.

 

W celu założenia Konta, musisz dopełnić procedury rejestracji, poprzez dostarczenie niezbędnych informacji o sobie, za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na Platformie Tropter.com lub za pomocą wtyczki społecznościowej Facebook lub Google. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie dokonania rejestracji poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu (w przypadku rejestracji za pomocą interaktywnego formularza Platformy Tropter.com) lub z chwilą wyrażenia zgody za pośrednictwem interaktywnego formularza wtyczki społecznościowej Facebook (w przypadku rejestracji za pomocą wtyczki społecznościowej Facebook lub Google), między Tobą a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony lub dotychczas zawarta przez Ciebie Umowa zostaje rozszerzona o prowadzenie Konta.

 

Konto zawiera dane podane przez Ciebie podczas rejestracji. Wysyłając prośbę o założenie Konta, oświadczasz i gwarantujesz, że wprowadzane przez Ciebie informacje rejestracyjne są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas korzystania przez Ciebie z Usług, poprzez aktualizację lub edycję w ramach Konta.

Konto może zostać usunięte przez Ciebie w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, poprzez skorzystanie z funkcjonalności „Usuń Konto”. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy.

Jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach Twojego Konta, jak i za jego pośrednictwem. Nie możesz więc udostępniać go osobom trzecim i jesteś odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła.

 

Zawinione przez Użytkownika naruszenie Regulaminu Ogólnego może spowodować jedną z następujących reakcji Usługodawcy: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokada dostępu do Konta na czas oznaczony, (d) usunięcie Konta, (e) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta. Usługodawca o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej w e-mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia Umowy.

Zarejestrowany Użytkownik za swoją aktywność w ramach Platformy Tropter.com zostaje nagradzany w ramach systemu punktacji. Zdobyte punkty służą do nagrodzenia i przez to wyróżnienia aktywnych Użytkowników.

Punkty można otrzymać za następujące działania: (a) ocenienie obiektu, (b) napisanie komentarza do obiektu, (c) pisanie bloga, (d) dodanie zdjęcia, (e) dodanie obiektu do mapy głównej, który został zaakceptowany, (f) zalogowanie do portalu.

Zdobyte punkty są przypisane do Konta i nie mogą być nikomu przekazane. Gdy Konto zostaje usunięte punkty zostają bezpowrotnie utracone.

 

PROFIL

 

Użytkownik nie może tworzyć Profilu: (a) który byłby zupełnie niezależny od jego tożsamości, w szczególności zakazane jest tworzenie Profili fałszywych, fikcyjnych lub podszywających się pod osoby trzecie; (b) służącego do rozsyłania spamu lub niezamówionej informacji handlowej; (c) który może być nieodpowiedni dla osób poniżej18-tego roku życia; (d) który w inny sposób jest niezgodny jest z ideą lub celem Platformy Tropter.com.

Tworząc Profil i wgrywając zdjęcie lub obraz stanowiący wizerunek: (a) zezwalasz na rozpowszechnianie w ramach funkcjonalności Platformy Tropter.com swojego wizerunku umieszczonego w Profilu, jak również oświadczasz, iż jesteś uprawniony do udzielenia takiego zezwolenia, lub (b) zezwalasz na rozpowszechnianie wizerunków umieszczonych przez siebie na Platformie Tropter.com w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz korzystania z funkcjonalności Platformy Tropter.com, jak również oświadczasz, iż osoby, których wizerunek przedstawiasz na Platformie Tropter.com, udzieliły takiego zezwolenia.

Udostępniamy funkcje, które umożliwiają Ci decydowanie o prywatności lub upublicznieniu wybranych przez Ciebie informacji lub Materiałów. Upublicznione przez Ciebie Materiały lub informacje będę widoczne w Twoim Profilu.

 

 

TREŚCI, KOMENTARZE I OCENY

 

Wszelkie dane i informacje oraz treści lub fotografie, które wprowadzasz do Platformy Tropter.com, stanowią Materiały. Wprowadzając Materiał na Platformę Tropter.com oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) jesteś właścicielem lub legalnym posiadaczem Materiału, przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego Regulaminu Ogólnego, (b) Materiały nie naruszają praw osób trzecich, (c) używanie i rozporządzanie Materiałami przez Usługodawcę w ramach Usług nie narusza praw osób trzecich, (d) zwalniasz nas z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób uprawnionych z tytułu praw do Materiału, w szczególności praw autorskich, które mogą dochodzić swych praw w związku z publikacją Materiału w Platformie Tropter.com i zobowiązujesz się do ich pełnego zaspokojenia oraz pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę.

 

Zdjęcia, które są umieszczane w ramach Platformy Tropter.com, muszą być w formacie JPG. Publikowane zdjęcia muszą zawierać obrazy prezentujące głównie obiekt, który jest w nazwie zdjęcia.

 

Nie możesz umieszczać w ramach Platformy Tropter.com Materiałów, w szczególności komentarzy, które mogą: (a) naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, (b) upowszechniać łamanie praw osób trzecich lub dóbr osobistych, w tym wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań, (c) propagować ideologie oraz metody i praktyki niezgodne z ideą Platformy Tropter.com, (d) być nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia, (e) zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy, (f) które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (g) być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety", (f) zawierać zwrotów wulgarnych lub mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (h) promować inne strony internetowe lub innych Sprzedawców internetowych lub być uznane za SPAM, (i) propagować nienawiść na tle rasowym narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym.

 

Dodatkowo komentarze nie mogą zawierać: (a) informacji fałszywych, (b) adresów email lub adresów pocztowych osób lub firm ani numerów telefonów, (c) relacji usłyszanych od innych osób, (d) treści skopiowanych z komentarzy innych osób lub innych portali, (e) teksów nie na temat lub niezrozumiałych, (f) tekstów w kilku językach, (g) komentarzy politycznych czy społecznych, (h) ofert handlowych lub promocyjnych.

 

Dodatkowo zabrania się publikowania zdjęć: (a) typu selfie, (b) animowanych, (c) prezentujących głównie osoby pozujące do zdjęcia, (d) zdjęć innych obiektów, niż ten opisywany (e) nie związanych z obiektem, (f) z napisami lub innymi elementami dodanymi podczas edycji, (g) zdeformowanych lub zniekształconych, (h) niewyraźnych lub nieostrych, (i) prześwietlonych lub zbyt ciemnych, (j) historycznych, archiwalnych czy sprzed wielu lat.

 

Nie udzielamy poparcia, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy kompletności, prawdziwości lub wiarygodności jakichkolwiek Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług.

Niedozwolone są działania w ramach systemu ocen i komentarzy, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wartości obiektów lub atrakcji turystycznych.

 

Niedozwolone jest opiniowanie miejsca, którego nie odwiedziłeś/łaś osobiście.

Nie można wystawiać opinii i pisać komentarzy o obiektach, których jest się właścicielem, a także nie można wykorzystywać Platformy Tropter.com do wyrażania opinii o swoim obecnym lub byłym pracodawcy.

 

Opinie oraz komentarze mogą być edytowane lub usuwane przez Użytkownika, które je opublikował.

Wszystkie komentarze są publiczne. Użytkownik czytający Twój komentarz będzie mógł zobaczyć od kiedy jesteś użytkownikiem Platformy Tropter.com, ile i jakie komentarze napisałeś/aś, z jakiego jesteś kraju.

Nie można dodawać anonimowych komentarzy.

 

Komentarze, które zostaną automatycznie wykryte przez system jako możliwie nieprawdziwe, zostaną odpowiednio oznaczone.

 

Opinia może być usunięta z Platformy Tropter.com jeżeli inni użytkownicy oznaczą ją jako nieprawdziwą lub łamiącą zasady wskazane w Regulaminie.

Materiał pozostaje własnością Użytkownika, który jest jego autorem oraz do którego zachowuje on całość praw. Z chwilą publikacji Materiału w Platformie Tropter.com, udzielasz Usługodawcy nieograniczonej czasowo, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania w całości lub w częściach z Materiału. Licencja ta udzielana jest na następujących polach eksploatacji: (a) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (b) udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, (c) wykorzystanie w działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych Platformy Tropter.com, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji, z zastrzeżeniem, iż Usługodawca nie może sprzedawać Materiałów lub w inny sposób wprowadzać je do obrotu.

Wszelkie wykorzystanie danego Materiału na innych niż wskazane w ust. 7.15. polach eksploatacji wymagać będzie zgody Użytkownika i ustalenia wynagrodzenia na każdym z odrębnych pól eksploatacji.

Licencja, o której mowa w ust. 7.15 udzielana jest w zamian za nieodpłatne korzystanie z Usług i Platformy Tropter.com przez Użytkownika udzielającego licencji.

Licencja zostaje udzielona Usługodawcy na czas nieokreślony, niemniej jednak masz prawo, jeżeli jesteś autorem danego Materiału lub posiadasz prawa, aby skutecznie zarządzać prawami autorskimi do niego, wypowiedzieć taką licencję z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania takiego wypowiedzenia przez Usługodawcę. Oświadczenie o wypowiedzeniu licencji przez Użytkownika, pod rygorem nieważności, powinno być przesłane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub na adres korespondencyjny Usługodawcy.

 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI

 

Usługodawca nie sprawuje bieżącej kontroli ani monitoringu nad Materiałami umieszczanymi przez Użytkowników na Platformie Tropter.com.

Usługodawca działa w poszanowaniu praw, w szczególności praw własności intelektualnej. Dlatego jeżeli zauważysz treść lub inny materiał naruszający Twoje prawa lub innych Użytkowników czy osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, koniecznie zawiadom o tym Usługodawcę. W ten sam sposób możesz również zawiadamiać Usługodawcę o naruszeniach Regulaminu Ogólnego lub obowiązującego prawa.

Powiadomienia dotyczące naruszających prawa treści, informacji, materiałów lub zachowań powinny być zgłaszane poprzez przycisk „Zgłoś” lub wysyłane na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny Usługodawcy. W celu usprawnienia procedury, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące Użytkownika, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż z którego wysyłane jest powiadomienie, (b) wskazanie treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają, (c) wskazanie miejsca Platformy Tropter.com, w której zlokalizowana jest dana treść lub materiał lub wskazanie okoliczności w jakich doszło do naruszenia prawa lub Regulaminu Ogólnego.

W następstwie otrzymania powiadomienia wskazanego w ust. 8.3. lub urzędowego zawiadomienia, dostęp do Materiału lub danych zostaje uniemożliwiony, a Usługodawca zawiadomi o fakcie tym Użytkownika, który umieścił na Platformie Tropter.com ten Materiał lub dane. Użytkownik taki ma 3 (trzy) dni robocze na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeżeli zarzuty są uzasadnione, Usługodawca usuwa taki Materiał lub dane.

 

REKLAMACJE

 

Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy Tropter.com i Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy Tropter.com czy Usług. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub adres do korespondencji Usługodawcy. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Ciebie wysłana albo na adres, który został przez Ciebie podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Nie nadzorujemy działalności Sprzedawców, nie jesteśmy również ich przedstawicielem lub pełnomocnikiem, w sprawie ich działań lub usług powinieneś kontaktowaś się bezpośrednio ze Sprzedawcami. Stąd też nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania, chyba że przyczyniliśmy się do powstania szkody.

Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać bezpośrednio Sprzedawcy jako stronie Umowy sprzedaży. W przypadku złożonej Usługodawcy reklamacji odnośnie atrakcji lub Umowy sprzedaży, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie przejąć takie roszczenie lub wstąpić w miejsce Usługodawcy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: (a) zawinionego naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu Ogólnego, (b) sposobu, w jaki korzystasz z Usług, (c) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Platformy Tropter.com, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Platformie Tropter.com, z zastrzeżeniem, że żadne z powyższych wyłączeń odpowiedzialności nie ograniczają zasady, iż Użytkownicy będący konsumentami podlegają ochronie tych przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

ZMIANA REGULAMINU

 

Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin Ogólny z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja Platformy Tropter.com lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy Tropter.com lub Usług).

Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu Ogólnego w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin Ogólny lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć Umowę.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu Ogólnego realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 

Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli nie jesteś konsumentem, w szczególności jeżeli korzystasz z Usług w celach zawodowych, stosują się do Ciebie szczególne, następujące postanowienia: (a) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Ci z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, (b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (c) spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Tobą, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy, (d) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Usługodawca ma uprawnienie do wiążącej Cię interpretacji Regulaminu Ogólnego, zaś jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

W razie jakichkolwiek sporów, możesz zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu powinieneś wystosować, w zależności od Twojej woli, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. Będąc konsumentem możesz również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Kontakt i sposób porozumiewania się z Usługodawcą: (a) formularz kontaktowy dostępny w ramach Platformy Tropter.com (b) adres e-mail: [email protected]; (c) adres do korespondencji: Larimi Sp. z o.o. ul. Grottgera 15 /1 , 00-785 Warszawa.

Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu Ogólnego będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta.

Polityka Prywatności, znajdująca się pod tym linkiem stanowi integralną część niniejszego Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminu Sprzedawców.

Data wejścia w życie Regulaminu Ogólnego 11.12.2019 r.